Regulamin i polityka prywatności

Preambuła


         Całej załodze MójPolityk.pl zależy przede wszystkim na czystości, jawności i pewności zasad, na których opiera się funkcjonowanie portalu.
         Pragniemy, aby było to narzędzie apolityczne, stąd też nie znajdą na nim Państwo reklam polityków czy partii politycznych, a jedynie ich profile, na które dobrowolnie będą mogli Państwo zajrzeć.
         Mając na uwadze fakt, że powstanie portalu sprowokowane zostało takimi przesłankami, jak pomoc wyborcom w merytorycznej ocenie kandydatów na polityków i samych polityków, jak zwiększenie frekwencji, jak danie możliwości podsumowania własnego światopoglądu, własnego zdania, własnych myśli na różne tematy ogólnospołeczne, społecznie istotne, jak wreszcie stworzenie takiego narzędzia, które może stać się ważnym elementem życia publicznego w Polsce, jako pomoc przed każdymi wyborami i jako stałe miejsce dyskusji najważniejszych kwestii wpływających na kierunek, w którym będzie zmierzało nasze państwo – mamy pełną świadomość tego, że potencjalnym użytkownikiem naszego portalu, jest każdy, kto posiada lub będzie posiadał przynajmniej czynne prawo wyborcze. A nawet szerzej – również każda inna osoba.
         Przewidując możliwość funkcjonowania na naszym portalu kilkudziesięciu milionów użytkowników, pragniemy przewidzieć również potencjalne zagrożenia, które mogą w związku z tym zaistnieć.
         Poniższy regulamin formułujemy z nadzieją na ustanowienie norm, które pozwolą każdemu użytkownikowi mającemu dobre intencje na bezpieczne, swobodne i pełne korzystanie z możliwości, które dlań przewidzieliśmy.
         Pragniemy poinformować przede wszystkim o tym, że będziemy starali się działać ze wszystkich sił w taki sposób, ażeby nie podejmować żadnych kroków przeciwko naszym użytkownikom, jeżeli w naszych oczach, po dogłębnej analizie z naszej strony, jakieś zachowanie nie zostanie uznane przez nas, jakoby obiektywnie naruszało zasady, na których staramy się opierać swoje działania. Zasady, które de facto wynikają przecież z ogólnych, znanych dobrze każdemu rozumnemu człowiekowi – zasad współżycia społecznego.

 

Polityka prywatności


Tytułem wstępu

         Przed nawias chcemy wyciągnąć rzecz ważną, czyli politykę którą stosujemy w stosunku do Państwa prywatności i jej ochrony.
         W niedługim czasie po powstaniu portalu, czyli bez zbędnej zwłoki, gdy tylko prowadzona przez nas baza danych zacznie być uzupełniana – zgłosimy ją do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, o czym zostaną Państwo poinformowani w Polityce Prywatności.
         Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Administrator serwisu MójPolityk.pl. Dane osobowe nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, chyba że zaistnieją szczególne okoliczności, wówczas dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. na wniosek prokuratora).

Dane osobowe

Rejestracja i profil
         Z natury rzeczy profile kandydatów na polityków zawierają dane jawne, pozwalające zidentyfikować danego kandydata. Z natury rzeczy, ponieważ celem naszego portalu jest możliwość dodatkowej oceny kandydatów biorących udział w wyborach powszechnych. Konieczną jest zatem możliwość rozpoznania, zidentyfikowania kandydatów, aby można było odnaleźć dane nazwisko na listach wyborczych.
         Podobnie wygląda kwestia profilu kandydata fikcyjnego (traktowanego jako przedsionek kandydatury dla wyborców, którzy faktycznie nie kandydują, jako możliwość wyróżnienia swojej osoby i swoich poglądów, spośród wszystkich innych wyborców) oraz profilu partii.
         Wyborcy natomiast mogą pozostać niemalże w pełni anonimowi, podając przy rejestracji jedynie login i hasło (które jest kodowane), służące do logowania się na swoje konto, a także maila, w celu zatwierdzenia czynności rejestracji przez faktyczną osobę. Wymagamy również określenia geograficznego wyborcy (województwo, powiat, gmina) – w celu pomocy przy nawigacji, jak chodzi o listę kandydatów (domyślna lista kandydatów z danego tylko regionu – oczywiście z możliwością zmiany kryteriów – np. listy kandydatów z całego kraju).
          Dajemy również możliwość ukrycia danych profilu wyborcy w taki sposób, że są one zapisane w profilu, ale nie są widoczne dla innych użytkowników portalu albo są widoczne tylko dla wybranych grup użytkowników – ustalonych przez użytkownika danego profilu.

Zmiana
         Zapewniamy Państwu pełną realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883) (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zmianami), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Każdy użytkownik może zatem w każdej chwili (wyłączając ewentualne przerwy techniczne) swoje dane dowolnie modyfikować, a także usunąć swoje konto.
         Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w MójPolityk.pl został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z naszych usług, możemy odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

Gromadzenie
         Gromadzimy następujące dane:
         Informacje potrzebne do zarejestrowania Użytkownika – w przypadku zakładania różnych kont, wymagamy podania różnych danych. Obligatoryjnie, dla każdego rodzaju konta, konieczne jest podanie loginu (Nazwa Użytkownika), hasła oraz maila, a także geograficznego określenia, z dokładnością do gminy. W przypadku konta kandydata wymagane jest podanie imienia i nazwiska, a w przypadku konta partii – nazwy partii.
         Informacje uzupełniane na profilu – część z tych danych można uzupełnić podczas rejestracji (pola nieobowiązkowe). Nie są to dane obowiązkowe – Użytkownik podaje je dobrowolnie, a dodatkowo może decydować o ich dostępności dla innych Użytkowników portalu. Możliwości w zakresie podawania danych są dostępne w zakładce ‘Profil’.
         Inne informacje – zbierane przez nas w celu zarządzania portalem. SA to takie dane, jak: adres IP, pliki Cookiem czy rodzaj i język przeglądarki.

Zasady postępowania
         Dane osobowe nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, chyba że zaistnieją szczególne okoliczności, wówczas dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. na wniosek prokuratora).
         Zapewniamy Państwu pełną realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883) (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zmianami), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Każdy użytkownik może zatem w każdej chwili (wyłączając ewentualne przerwy techniczne) swoje dane dowolnie modyfikować, a także usunąć swoje konto.
         Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w MójPolityk.pl został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z naszych usług, możemy odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

Treści zamieszczane przez użytkowników

         Komentarze i wiadomości zamieszczane na forach, przy profilach czy przy komentowanych informacjach są widoczne dla wszystkich. Prywatne wiadomości, które przesyłane są innym Użytkownikom – widoczne są tylko dla tych Użytkowników.

Odsyłacze do innych stron internetowych

         Administrator nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczane są na stronach serwisu.

Informacje wysyłane do użytkowników

         Zastrzegamy sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom listów elektronicznych z powiadomieniami o funkcjonowaniu i ważnych zmianach na portalu. Każdy z użytkowników serwisu ma prawo jednak zastrzec, że nie chce otrzymywać informacji od serwisu. MójPolityk.pl może wysyłać również listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej, o ile użytkownik wyraził na to zgodę, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.

Zmiana polityki prywatności

         Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności w całości lub w części, w każdym czasie, bez konieczności podawania uzasadnienia wprowadzonych zmian. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na tej stronie internetowej, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy. W przypadku nie wyrażenia zgody na zmianę Polityki Prywatności użytkownik powinien usunąć konto.

 

Regulamin


Wstęp

         Przedmiotem niniejszej regulacji są warunki korzystania z serwisu internetowego MójPolityk.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników serwisu, a także prawa i obowiązki Administratora..
         Warunkiem uczestnictwa w serwisie MójPolityk.pl jest akceptacja i przestrzeganie Regulaminu.

Definicje

Administrator – podmiot świadczący usługę udostępniania zasobów Portalu na rzecz Użytkowników, prowadzący i zarządzający Portalem.
Konto – miejsce na Portalu, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza dane i nimi zarządza.
Portal – strona internetowa zarządzana przez Administratora, figurująca pod adresem http://mójpolityk.pl/.
Profil – strona Użytkownika, wizualne odzwierciedlenie Konta, danych, które Użytkownik na nie wprowadził.
Regulamin – dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa i obowiązki Administratora, zamieszczony pod adresem http://mójpolityk.pl/regulamin/.
Umowa – stosunek cywilnoprawny zawiązujący się pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, z momentem skorzystania przez Użytkownika z usługi udostępniania przez Administratora zasobów Portalu.
Użytkownik – podmiot korzystający z usługi udostępniania zasobów Portalu przez Administratora.

Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

         Użytkownikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby fizyczne mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych za uprzednią zgodą przedstawiciela ustawowego.
         Każda ze stron Umowy może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny. Możliwość usunięcia Konta przez Administratora opisana jest w punkcie „Usunięcie konta” Regulaminu.

Korzystanie z serwisu

         Użytkownik wpisuje komentarze, opinie oraz wypełnia swój Profil wyłącznie na własną odpowiedzialność. Podejmując te czynności wyraża jednocześnie zgodę na publikację wprowadzonych treści i obrazów.
         Użytkownik nie może wykorzystywać Portalu jako narzędzia do działań komercyjnych bez zgody Administratora.
         Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach serwisu. Korzystanie z płatnych usług wymaga zgody i zapłaty ceny przez Użytkownika.

Dane osobowe i polityka prywatności

         Rejestrując się Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w sposób opisany w „Polityce prywatności”.
         Użytkownik zgadza się na otrzymywanie od Administratora listów elektronicznych o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej.

Usunięcie konta

         Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika. Może to nastąpić w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu.
         W przypadku usunięcia Konta przez Administratora, ponowne założenie Konta wymaga zgody Administratora.

Postępowanie reklamacyjne

         Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Portalu mogą być reklamowane przez Użytkownika Administratorowi.
         Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania przez Administratora.


Przepisy przejściowe i końcowe

         Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na Portalu. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie w całości lub w części, w każdym czasie, bez konieczności podawania uzasadnienia wprowadzonych zmian. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na tej stronie internetowej, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy. W przypadku nie wyrażenia zgody na zmianę Regulaminu użytkownik powinien usunąć konto.
         W sprawach nieuregulowanych regulaminem znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności: przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
         Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu należącego do innego podmiotu.